Regulamin Sklepu Internetowego “Zew Ducha”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy “Zew Ducha”, dostępny pod adresem internetowym www.zewducha.pl, jest prowadzony przez Bogusław Kurowski Pozytywna Firma, zarejestrowaną pod numerem REGON 101741178, NIP 7721135840 z siedzibą w Radomsku przy ulicy Zgoda 6
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego “Zew Ducha”, w tym zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności, prawa klienta do odstąpienia od umowy oraz procedury reklamacyjne.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Produkty Cyfrowe – produkty niematerialne, dostarczane elektronicznie, takie jak e-booki, kursy online, nagrania audio, oprogramowanie.
 3. Produkty Fizyczne – wszelkie produkty materialne oferowane w sklepie.

§3 Zawieranie Umowy

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu.

§4 Produkty

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Oferta sklepu obejmuje produkty cyfrowe i fizyczne.

§5 Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące produktów fizycznych należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres wiedza@zewducha.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 3. W przypadku produktów cyfrowych, reklamacje mogą dotyczyć jedynie problemów technicznych z dostępem lub pobraniem produktu.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani poprzez aktualizację regulaminu na stronie internetowej sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.